Η  ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ


ΚΑΤΑ  ΤΟΥΣ  Ο'

L'ANCIEN  TESTAMENT


SELON  LES  LXX

pdf
μορφή PDF
pdf
Version PDF
Texte grec
Edition de Alfred Rahlfs
Traduction
Pierre Giguet, Lancelot Brenton ...
Ἡλιος Ἀνατολης Soleil d'Orient